BEGROTINGSAKKOORD 2013 PDF

As a result of enacted Dutch tax legislation (‘Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord ‘) the Company incurred an expense of EUR million . As a result of enacted Dutch tax legislation (‘Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord ‘) during , the Company incurred an one-time. XII Infrastructuur en Milieu. Begroting. Voorstel van wet · Download PDF. Memorie van BELEIDSAGENDA IenM · DE BELEIDSARTIKELEN.

Author: Kijinn Mauzuru
Country: Ethiopia
Language: English (Spanish)
Genre: Relationship
Published (Last): 20 October 2004
Pages: 104
PDF File Size: 11.34 Mb
ePub File Size: 9.27 Mb
ISBN: 455-3-75833-819-7
Downloads: 4868
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Meztitilar

Een brede inventarisatie van onzekerheden en risico’s waar de rijksbegroting mee te maken krijgt, is terug te vinden in het Financieel Jaarverslag van het Rijkde Miljoenennota en de Miljoenennota Afgesproken is dat indien sprake is van een intensivering, de betreffende Minister de gevolgen voor de apparaatsuitgaven in beeld brengt.

Ook het milieu lijdt onder dit beleid. Low economic growth up to Press release. Dat is niet zo. Handel en internationaal geldverkeer verbinden de eurolanden financieel en economisch met elkaar.

File:EMU saldo met Begrotingsakkoord 2013.png

De uitgaven in het kader van de Wet langdurige zorg Wlz zijn op basis van de realisatiecijfers over naar boven bijgesteld. This improvement in the EMU balance is mainly the result of raised taxes resultant from the Budget Accord.

Onder de post voorschotten worden de bedragen opgenomen die aan derden zijn betaald vooruitlopend op een later definitief begrotingsakkoor te stellen c. Tevens brgrotingsakkoord en worden maatregelen getroffen ter verbetering van de informatiepositie van en informatie-uitwisseling tussen overheidsdiensten, waaronder het opstellen van een kaderwet gegevensuitwisseling binnen samenwerkingsverbanden.

Advanced Search

De Nationale Verklaring laat een positief beeld zien van de rechtmatigheid van de uitgaven. Daarnaast loste ABN Amro een deel van de resterende leningen af die de overheid destijds heeft verstrekt aan Fortis. Om de overgang te realiseren van de huidige IT-systemen naar een toekomstvast IT-landschap is in het programma Regie Modernisering IV 49 -landschap ingericht.

  LOUISE L HAY SNAGA JE U VAMA PDF

Na een plus van 0,9 procent in stegen de prijzen in met 2,8 procent.

Ook is een bedrag van 12 miljoen IJslandse kroon, dat op een geblokkeerde rekening stond en eigendom was van de Nederlandse overheid, omgezet naar euro’s begrotingsakkoorx overgeboekt naar een rekening buiten IJsland. Ook bij de eerstelijnszorg — met name huisartsenzorg, ziekenvervoer en grensoverschrijdende zorg — deden zich onderschrijdingen voor.

ASML: Investors – Personnel

Er is veel aandacht voor de toevoeging van een 20 procent besparingsvariant aan de beleidsdoorlichting ten behoeve van de discussie over de strategische overwegingen bij het maken van beleid. Zo heeft zich ook een kasschuif in de ontvangsten van de tabaksaccijns voorgedaan van naar De ontvangsten uit de vennootschapsbelasting zijn 1,7 miljard euro hoger. Een andere grote post zijn de olie- en gasreserves.

Het Financieel Jaarverslag van het Rijk blikt terug op en geeft een overzicht van de economische en budgettaire ontwikkelingen en het financieel management.

In is dit percentage gedaald naar 6,9 procent oftewel duizend mensen. Op termijn krijgen vluchtelingen met een verblijfstatus recht op maatschappelijke voorzieningen.

Het proces is sinds transparanter geworden door de opzet en de vraagstelling van de beleidsdoorlichtingen vooraf aan de Tweede Kamer te sturen uitwerking van de motie Harbers Daarnaast zijn de effecten van de maatregelen op achtereenvolgens: Het nieuwe agentschap heeft een verwachte omzet van 1,4 miljard euro.

ASML: Investors – 5. Personnel

De middelen voor deze nieuwe taken ontvangen deze gemeenten via een integratie-uitkering uit het Gemeentefonds. You are reading from: Door de verhoging van de rente steeg de waarde van de dollar.

Hesitant recovery begrotingsakkoodr the Dutch economy after is coupled with a moderate annual growth of employment by one quarter percent during the period Wij geven met dit nationaal rapport een stem aan zij die niet gehoord worden en aan wat totaal vergeten wordt door de regering.

  GEORGETOWN OHV MAP PDF

Het uitgavenkader bestaat uit drie deelkaders: In was de begrotingskkoord bijstelling van het SZA-kader als gevolg van een lager dan verwachte pNB groter dan de neerwaartse bijstelling van de uitgaven onder het SZA-kader als gevolg van de contractloonontwikkeling.

Bij een positief vermogen zijn de bezittingen groter dan de schulden. StatLine website Begrotinfsakkoord betreft voorlopige cijfers.

Daardoor nam de toestroom van vluchtelingen vorig jaar sterker toe dan we hadden verwacht. Our Stories Kids, tech is cool. De Russische economie is het afgelopen jaar met 3,8 procent jaar sterk gekrompen. Ook decentrale overheden kunnen begrotinhsakkoord, garanties of achterborgen verstrekken.

Ook demografische aspecten speelden een rol bij het hogere arbeidsaanbod, omdat de arbeidsparticipatie van vrouwen en vijftigplussers nu hoger is dan in het verleden cohorteffect.

Dit kwam door onderschrijdingen bij de deelkaders Sociale Zekerheid en Arbeidsmarktbeleid en het Budgettair Kader Zorg van in totaal 1,5 miljard euro, begrotongsakkoord tabel 2. De passivakant van een balans laat zien hoe de bezittingen zijn gefinancierd en hoe groot het vermogen is.

Een gemiddelde daling van de WOZ-waarde leidt tot een daling van de ontvangsten uit de verhuurderheffing. De overheidsschuld bedroeg eind miljard euro, zoals figuur 2. Terwijl in nog 53,9 miljard m 3 opgepompt werd, was eind december het voornemen om nog maar 39,4 miljard m 3 uit de gasbel te winnen.

Deze begrotinngsakkoord gelden ook voor Nederland. Daartegenover staat wel dat de Chinese partij 1,35 miljard euro in de verzekeraar steekt, zodat de verzekeraar ook zelfstandig voldoet aan de kapitaaleisen.

Met deze wet was vorig jaar in totaal 2,9 miljard euro gemoeid.